Štart projektu RISING

V utorok, 24. februára 2009, sa v priestoroch budovy oficiálneho zastúpenia mesta Brémy v Bruseli uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov projektu RISING, ktorý je pripravený a realizovaný  v rámci 7. Rámcového programu Európskej únie pre výskum a technologický rozvoj. Cieľom tohoto projektu je rozpoznať a integrovať informácie a služby, ktorými môžu riečne informačné služby (RIS) efektívne podporovať dopravné a logistické operácie využívajúce vnútrozemskú vodnú dopravu. Úvodného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia projektových partnerov z rôznych krajín Európy. Konzorcium projektu RISING pozostáva z európskych výskumných organizácií, prevádzkovateľov RIS, softvérových firiem ako aj prepravcov, prevádzkovateľov dopravných a logistických služieb v sektore vnútrozemskej riečnej dopravy, alebo manažérov transportných reťazcov a vnútrozemských prístavov. Slovensko v projekte RISING, ktorému vyslovilo podporu aj Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zastupuje firma KIOS s.r.o. Jednou z hlavných úloh firmy KIOS s.r.o. bude vývoj nových softvérových nástrojov umožňujúcich lepšie začlenenie vnútrozemskej vodnej dopravy do intermodálnych dopravných reťazcov ako aj prispievanie znalosťami a skúsenosťami  z oblasti riečnych informačných služieb, ktoré spoločnosť KIOS s.r.o. získala počas projektov ako ALSO Danube, COMPRIS, či IRIS Europe. Podrobnejší popis jednotlivých úloh spoločnosti v rámci projektu RISING nájdete tu. Okrem predstaviteľov konzorcia projektu sa otváracieho stretnutia zúčastnila aj pani Astrid Schlewing, ako zodpovedný projektový úradník a zástupca Európskej komisie. Táto zdôraznila životaschopnosť riečnych informačných služieb, ktoré začali ako výskumné projekty a dnes sú Európskou komisiou považované za „success story“ (úspešný príbeh). Pani Astrid Schlewing zdôraznila európsku legislatívu týkajúcu sa riečnych informačných služieb a potrebu ďalšej harmonizácie a štandardizácie v tejto oblasti, ako aj Program EÚ v oblasti nákladnej dopravy: Zvýšenie efektívnosti, integrácie a udržateľnosti nákladnej dopravy v Európe. V závere zhrnula zásady a princípy, ktorými sa riadi financovanie a administratíva projektov v 7. Rámcovom programe.
Stretnutie viedli zástupcovia koordinátora projektu, Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, Brémy (ISL), páni Frank Arendt a Arne Gehlhaar. Účastníci boli oboznámení s históriou a cieľmi projektu. História siaha do roku 2007, kedy sa uskutočnili prvé stretnutia medzi spoločnosťami ISL Brémy a  via donau, ktorá pôsobí v Rakúsku (medzi iným aj) ako prevádzkovateľ RIS. Podstatnú časť stretnutia tvorilo predstavenie jednotlivých pracovných balíkov (work package). Ich náplň ako aj metodika prác boli prezentované vedúcimi týchto pracovných balíkov. Ďalšie informácie súvisiace s projektom RISING budú v blízkej budúcnosti k dispozícii nielen zúčastneným partnerom, ale aj širokej verejnosti prostredníctvom oficiálnej web stránky projektu www.rising.eu. Na záver bol stanovený termín a miesto ďalšieho stretnutia pracovného balíka WP1 „Analýza požiadaviek“, ktorým je 13. marec 2009 v Hamburgu. Firma KIOS s.r.o. sa podieľa na tomto balíku v časti identifikácie existujúcich služieb RIS a prevádzkovateľov RIS.
 
 
 
Súbory:
RISING Project summary Munich 090508 v3 SK (294 KiB)


Úvod / Novinky / Detail novinky
top