Politika kvality a environmentu

Účel rozhodnutia

1.1     Účelom tohoto rozhodnutia je stanoviť hlavné princípy, ktoré majú našu spoločnosť viesť na ceste k permanentnej kvalitnej práci, s ktorou budú naši zákazníci spokojní.

1.2     Týmto rozhodnutím stanovujem Politiku kvality a environmentu spoločnosti a zaväzujem sa podporovať rozvoj aktivít smerujúcich k stálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných produktov a služieb a k ochrane životného prostredia.

1.3     Politika kvality a environmentu je v našej spoločnosti implementovaná zavedením a stálym zlepšovaním systému manažérstva kvality a systému environmnentálneho manažérstva v súlade s medzinárodnými štandardami ISO 9001 a 14001.

1.4     Politika kvality a environmentu je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti KIOS, s.r.o., a môže byť zmenená len písomným rozhodnutím riaditeľa spoločnosti. Riaditeľ spoločnosti vyžaduje od všetkých zamestnancov spoločnosti maximálnu podporu pri plnení cieľov kvality a environmentu vyplývajúcich z politiky kvality a environmentu.

 

Znenie rozhodnutia

1.1     Dosiahnuť všeobecný cieľ – víziu spoločnosti = vybudovať silnú spoločnosť orientovanú na poskytovanie IT služieb, predovšetkým v oblasti vývoja sw na zákazku. Pôsobiť na trhu ako profesionálna firma vo svojej oblasti, ktorá sa presadzuje spoľahlivosťou, odbornosťou a korektným vzťahom so zákazníkmi,  ako stabilný „zákaznícky“ orientovaný partner – dodávateľ IT.

1.2     Atribúty politiky kvality a environmentu:

  • zvyšovanie kvality poskytovaných služieb k spokojnosti zákazníkov, dodržiavanie princípov podnikateľskej etiky a ochraňovanie životného prostredia,
  • dodržiavanie platných legislatívnych predpisov a noriem súvisiacich s podnikaním, kvalitou poskytovaných služieb a ochranou životného prostredia,
  • uplatňovanie princípov prevencie voči negatívnemu ovplyvňovaniu životného prostredia a za týmto účelom identifikovanie environmentálnych aspektov vyplývajúcich z činnosti, určovanie environmentálnych cieľov a programov,
  • vzdelávanie a motivovanie zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia, informovanie o vplyve ich práce na kvalitu poskytovaných služieb a produktov a na životné prostredie,
  • nepretržité zvyšovanie firemnej kultúry,
  • budovanie dlhodobých partnerských vzťahov k zákazníkom na zmluvnej báze, uprednostňovanie dvorných pred príležitostnými zákazníkmi,
  • možnosť využiť znalosti o zákazníkovi vo viacerých úzko súvisiacich oblastiach aktivít spoločnosti (HW, SW, Internet),
  • zmluvný obrat dvorných firiem (tzv. Udržateľné tržby) nepretržite medziročne zvyšovať tak, aby v čo najbližšom horizonte dosiahol úroveň 90 % súdobých prevádzkových výdavkov,

 

Rozdeľovník

Všetci zamestnanci spoločnosti KIOS.


Úvod / Profil / Politika
top