ALSO Danube

Akronym projektu:
ALSO Danube

Názov projektu:
Advanced Logistic Solutions for Danube Waterway („Pokrokové logistické riešenia pre dunajskú vodnú cestu“)

Trvanie projektu:
máj 2000 – máj 2003

Program:
5. Rámcový program pre výskum, technológie a demonštrácie

Cieľ projektu:
Projekt ALSO Danube bol zameraný na podporu využívania vnútrozemských vodných ciest ako hlavného spôsobu intermodálneho prepravného reťazca, od výrobcu k spotrebiteľovi (door-to-door).

Popis projektu:
ALSO Danube bol pilotným projekt, ktorého cieľom bolo dokázať, že koncept centrálnej logistickej databázy (CSL.DB) bol kľúčovým prvkom na poskytovanie multimodálnych prepravných služieb s vnútrozemskou vodnou dopravou ako hlavným spôsobom dopravy. Takéto inovatívne prepojenie medzi manažmentom prepravy (nákladu) a dopravnými informáciami (poskytované prostredníctvom riečnych informačných služieb) by mohlo prispieť k zlepšeniu spoľahlivosti a transparentnosti, ako aj pružnosti prepravného reťazca pre všetky zúčastnené strany.

Projekt ALSO Danube poskytol virtuálnu sieť, s možnosťou použitia na širokej európskej úrovni, prepájajúcu množstvo účastníkov intermodálneho prepravného reťazca prostredníctvom centrálnej logistickej databázy (CSL.DB), integrovanej do dopravných systémov. Výsledky boli preukázané a zhodnotené v 4 logistických reťazcoch.

Úlohy firmy KIOS:

V rámci projektu firma KIOS, s.r.o. vyvinula aplikáciu Európskych dopravných sietí pokrývajúci informácie o všetkých spôsoboch dopravy (ETNA). Aplikácia poskytuje základné informácie o jednotlivých prevádzkovateľoch uzlov logistických sietí, ako aj prepravných liniek, vrátane informácii o prekladiskových zariadeniach a skladových možnostiach.

Web:
www.alsodanube.at


Úvod / Projekty pre Eúropske spoločenstvo / ALSO Danube
top