COMPRIS

Akronym projektu:
COMPRIS

Názov projektu:
Consortium Operational Platform River Information Services

Trvanie projektu:
September 2002 – august 2005

Program:
5. Rámcový program pre výskum, technológie a inovácie

Cieľ projektu:
Európska harmonizácia a štandardizácia v oblasti riečnych informačných služieb v súvislosti so zabezpečením interoperability systémov a služieb.

Popis projektu:
COMPRIS je pan-európskym výskumným projektom zameraným na vývoj a implementáciu Riečnych informačných služieb (RIS) na európskych vodných cestách. Konzorcium pozostáva zo 44 partnerov z 11 krajín, kde úlohu koordinátora projektu zohráva AVV, výskumná zložka holandského Ministerstva dopravy.

COMPRIS sa zaoberal pan-európskou štandardizáciou a harmonizáciou riečnych informačných služieb (RIS), ktoré sú predpokladom pre plnohodnotnú implementáciu RIS na splavných vodných cestách v Európe. Výsledkom bol pan-európsky konsenzus v súvislosti s architektúrou, jednotlivými elementmi, aplikáciami a ich rozhraniami.COMPRIS je dôležitým bodom smerom k pan-európskej implementácii RIS.

V rámci dunajských krajín medzi hlavné ciele projektu patril:

  • Vývoj aplikácií RIS pre vládne a komerčné použitie a testovanie v RIS centrách
  • Príprava a demonštrácia prostredia RIS na testovacom úseku v Rakúsku, na Slovensku a v Maďarsku až po Čierne more.
  • Zlepšenie cezhraničných procesov prostredníctvom elektronickej výmeny dopravných a prepravných údajov.

A zlepšenie štandardov pre technológie RIS (Inland ECDIS, Inland AIS), definovanie potrebných krokov pre zriadenie a prevádzku v krajinách.

Úlohy firmy KIOS:

KIOS sa zúčastnil na práci v nasledovných čiastkových úlohách a spolupracoval, resp. vyvinul nasledovné softvérové riešenia:

  • Manažment dopravy a sledovania plavidiel so zameraním na plánovanie a vedenie štatistik o prechode plavidiel plavebnými komorami.
  • Pridaná hodnota z RIS zameraná na logistické potreby v súvislosti so získavaním údajov relevantných pre logistických užívateľov prostredníctvom špecializovaného softvéru a prepojenie s projektom ALSO Danube vytvorením rozhrania s CSL.DB.


Web:
www.euro-compris.org


top