DaHar

Akronnym projektu:
DaHar

Názov projektu:                                   
Rozvoj vnútrozemských prístavov na Dunaji

Trvanie projektu:
Apríl 2011 – Marec 2014

Program:
Projekt DaHar je spolufinancovaný z rozpočtu operačného programu Juhovýchodná Európa (85%) a zo súkromných zdrojov (15%)

Cieľ projektu:
Celkovým cieľom je prispieť k lepšej integrácii vnútrozemskej lodnej prepravy do dopravného logistického reťazca zameraním sa na multimodálny rozvoj prístavov a prístavných oblastí, v malých a stredne veľkých mestách juhovýchodnej Európy.

Popis projektu:
Projekt Dahar reprezentuje partnerstvo malých a stredne veľkých miest na Dunaji s prístavmi medzinárodného významu. V rámci zlepšovania vnútrozemskej lodnej prepravy na Dunaji by sa prostredníctvom optimálneho využívania a rozvoja prístavov mohol zabezpečiť ekonomický rozvoj a obeh tovarov v nadnárodnom meradle. Za týmto účelom chcú partneri v projekte využiť logistické a multimodálne kapacity prístavov a prístavných oblastí a rozvíjať ich harmonizovaným spôsobom. Týmto spôsobom nájdu malé a stredné mestá svoje  miesto v rozvoji vnútrozemskej lodnej prepravy.

Hlavné aktivity v rámci projektu:

  • Dôkladná analýza multimodálnej lodnej prepravy
  • Intenzívna výmena skúseností medzi partnermi projektu pri tvorbe rozvojových potenciálov jednotlivých prístavov
  • Syntéza naakumulovaných znalostí s účasťou zainteresovaných strán
  • Vypracovanie integrovanej stratégie pre funkčnú špecializáciu prístavov v logistickom reťazci
  • Rozvoj konkrétnych akčných plánov pre jednotlivé prístavy na základe spoločnej stratégie


Úloha firmy KIOS:
Spoločnosť KIOS s.r.o. uspela predloženou ponukou vo verejnej súťaži vyhlásenej Verejnými prístavmi, a.s. zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania VS č. 06837-MSS Špeciálne služby súvisiace s realizáciou projektov DaHar a INWAPO " a bude podporovať ich činnosť počas celého trvania projektu v nasledovných pracovných balíkoch:

  • WP1 Manažment projektu
  • WP2 Komunikácia
  • WP3 Využitie rozvojového a kooperačného potenciálu spolupracujúcich zrístavov prostredníctvom transferu poznatkov
  • WP4 Vypracovanie jednotnej stratégie pre funkčnú špecializáciu v dunajskom logistickom reťazci
  • WP5 Zabezpečenie podpory zainteresovaných strán a zlepšenie/posilnenie procesu vytvárania vzájomnej zhody

 

Web stránka projektu:
www.dahar.eu

 


top