INWAPO

Akronym projektu:
INWAPO

Názov projektu:                                    
Zlepšenie/modernizácia vnútrozemských a námorných prístavov

Trvanie projektu:
November 2011 – September 2014

Program:
Tento projekt spadá do oblasti operačného programu Stredná Európa, do intervencie 2.2 Rozvoj intermodálnej logistickej spolupráce a je financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (80,02%) a zo súkromných zdrojov (19,98%)

Cieľ projektu:
Cieľ projektu je podpora integrácie a spolupráce medzi prístavmi na vnútrozemských vodných cestách a námornými prístavmi a rozvoj intermodálnej infraštruktúry a intermodálnych prepravných služieb v strednej Európe, nadväzujúcich na námorné prístavy.

Popis projektu:
Projekt INWAPO bol zriadený na podporu lepšej koordinácie medzi úradnými subjektmi a subjektmi zainteresovanými na zvyšovaní konkurencieschopnosti lodnej dopravy ako alternatívy k cestnej doprave a rozvoju intermodálnej logistickej spolupráce. Všeobecným cieľom projektu je INWAPO poskytnúť podporu pre realizáciu investícií do intermodálnej infraštruktúry a tým zároveň aj vytvorenie možností pre poskytovanie lepších a kvalitnejších služieb v rámci intermodálnej logistiky. Konkrétne ciele budú zahŕňať podporu lepšieho prepojenia stredoeurópskych prístavov s ich okolím, rovnako ako prepojenia s ostatnými prístavmi. Ďalšie akcie budú podporovať lepšiu integráciu rôznych dopravných režimov v oblasti strednej Európy, so zvláštnym zreteľom na investície do intermodálnej prepravy, informačno-komunikačných technológií a aplikácií pre vnútrozemské a námorné prístavy.

Úloha firmy KIOS:
Spoločnosť KIOS s.r.o. uspela vo verejnej súťaži zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania VS č. 06837-MSS Špeciálne služby súvisiace s realizáciou projektov DaHar a INWAPO " a bude podporovať ich činnosť počas celého trvania projektu v nasledovných pracovných balíkoch:

  • WP1 Projektový manažment a koordinácia
  • WP2 Komunikácia, riadenie znalostí a šírenie poznatkov (propagácia)
  • WP3 Analýza potenciálneho prepravného objemu vo vnútrozemskej vodnej doprave
  • WP4 Zhodnotenie potrieb
  • WP5 Uskutočniteľnosť nových liniek/služieb
  • WP6 Pilotné akcie

WWW stránka projektu:
www.inwapo-project.eu

Oficiálna brožúra projektu v slovenskom jazyku je k dispozícii tu 


top