IRIS Europe II

Akronym projektu:
IRIS Europe II

Názov projektu:
Projekt spoločného záujmu implementácie harmonizovaných Riečnych Informačných Služieb (RIS) v oblasti dopravných sieti na slovenskom úseku Dunaja - IRIS Europe II

Trvanie projektu:

Január 2009 – December 2011

Program:
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z rozpočtu programu TEN-T. Príjemcami projektu sú ministerstvá dopravy deviatich európskych krajín. Za Slovensko je to Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Realizátorom projektu na Slovensku je konzorcium pozostávajúce z Výskumného ústavu dopravného (VUD, a.s.) a firmy KIOS s.r.o.

Cieľ projektu:
Projekt IRIS Europe II je pokračovaním projektu IRIS Europe (01/2006 – 12/2008). Jeho cieľom je geografické a funkčné rozšírenie využívania služieb RIS. IRIS Europe II prispeje k zavedeniu bezpečnej a efektívnej dopravy na vnútrozemských riečnych cestách Spoločenstva a prinesie úžitok vládnym ako aj komerčným užívateľom služieb RIS z logistického sektora.

Úlohy firmy KIOS:
Spoločnosť KIOS, s.r.o. je zodpovedná za realizáciu nasledovných čiastkových činností projektu v rámci SR:

Čiastková činnosť 1.3: Zdokonalené plavebné správy pre veliteľov lodí
Čiastková činnosť 1.4: Bezdrôtové služby RIS pre užívateľov plavebných dráh založené na bezdrôtových širokopásmových technológiách
Čiastková činnosť 1.5: Pilotná implementácia národných systémov riadenia referenčných údajov
Čiastková činnosť 2.1: Štandardizácia
Čiastková činnosť 2.5: Služba odstraňovania kalamít
Čiastková činnosť 2.7: Zdokonalené služby pre štátnych a logistických užívateľov RIS
Čiastková činnosť 3.1.1: Zdokonalené služby pre medzinárodnú výmenu údajov na základe Technickej a administratívnej dohody (TAA)
Čiastková činnosť 3.1.2: Zdokonalené služby vyplývajúce pre námornú plavbu, najmä námorné prístavy na základe Technickej a administratívnej dohody (TAA)
Čiastková činnosť 3.2: Pilotná implementácia prepojenia s európskymi službami
Čiastková činnosť 3.3: Udržiavanie právnych ustanovení Technickej a administratívnej dohody (TAA)
Čiastková činnosť 3.4: Udržiavanie funkčných a technických ustanovení TAA vrátane kvality informačných služieb (QoIS)
Čiastková činnosť 4.1: Definovanie kvality informačných služieb v kontexte RIS
Čiastková činnosť 4.2: Pilotná implementácia kvality informačných služieb pre plavebné správy pre veliteľov lodí
Čiastková činnosť 4.3: Pilotná implementácia kvality informačných služieb pre elektronické podávanie správ
Čiastková činnosť 4.4: Pilotná implementácia kvality informačných služieb pre národné indexy RIS
Čiastková činnosť 4.5: Pilotná implementácia kvality informačných služieb pre lokalizáciu plavidiel a sledovanie ich trasy 


Web stránka projektu:
www.iris-europe.net


Úvod / Projekty pre Eúropske spoločenstvo / IRIS Europe II
top