IRIS Europe 3

Akronym projektu:
IRIS Europe 3

Názov projektu:

Projekt spoločného záujmu „IRIS Europe 3“ – 2011-EÚ-70001-S – v oblasti transeurópskych dopravných sietí

Trvanie projektu:

Január 2012 – December 2014

Program:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z rozpočtu Výkonnej Agentúry pre rozvoj trans-európskych dopravných sietí (TEN-T EA) vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov projektu, a vo výške 50% z národných rozpočtov.

Príjemcami finančnej pomoci ako aj výsledkov projektu sú jednotlivé ministerstvá dopravy siedmych európskych krajín, ktoré sa na projekte priamo zúčastňujú – Poľsko, Česko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Za Slovensko je to Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Realizátorom projektu na Slovensku je rovnako ako v prípade projektov IRIS Europe I a II, na výsledky ktorých projekt IRIS Europe 3 priamo nadväzuje, konzorcium projektových partnerov pozostávajúce z Výskumného ústavu dopravného (VÚD, a.s.) a spoločnosti KIOS s.r.o. Ako spolupracujúci partneri a pozorovatelia sa na projekte zúčastňujú zástupcovia krajín Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Nemecko, Chorvátsko, Srbsko a Ukrajina.

Popis projektu a hlavný cieľ projektu:
IRIS Europe 3 sa snaží prispieť k zvýšenej bezpečnosti, efektívnosti a environmentálnej znášanlivosti vnútrozemskej vodnej dopravy. Implementáciou harmonizovaných riečnych informačných služieb v Európe sa v rámci tohto projektu uskutoční dôležitý krok k zavedeniu:

  • Rozšírených služieb pre vládnych a logistických užívateľov na vnútrozemských vodných cestách v Európe,
  • Plošného rozšírenia RIS v Európe,
  • Minimálnej požadovanej kvality služieb pre (komerčných) užívateľov vodných ciest.


Hlavným cieľom projektu IRIS Europe 3 je aktívne začlenenie logistických užívateľov do systému RIS prostredníctvom implementácií príslušných informačných systémov a realizácie ich pilotnej prevádzky na národnej a medzinárodnej úrovni.


Štruktúra projektových aktivít a úlohy firmy KIOS:

K dosiahnutiu hlavného cieľa, budú v rámci projektu realizované práce v nasledovných pracovných balíkoch:

Aktivita 1    Pilotná Implementácia rozšírených informačných služieb o plavebnej dráhe

Aktivita 2    Pilotná implementácia informačných služieb pre riadenie premávky a dopravy

Aktivita 3    Pilotná implementácia kvality informačných služieb pre RIS

Aktivita 4    Pilotná implementácia rozšírených informačných služieb pre logistických a vládnych užívateľov

Aktivita 5    Podpora užívateľov pre pravidelnú prevádzku RIS

Aktivita 6    Riadenie projektu

 

Slovenská Republika sa v zastúpení konzorcia projektových partnerov VÚD a KIOS aktívne zúčastňuje na realizácii nasledovných čiastkových činností projektu:

 

Čiastková činnosť 1.2:    Dynamické modely vodných hladín

Čiastková činnosť 1.4:    Základné údaje RIS - referenčné údaje

Čiastková činnosť 2.4:    Štúdia uskutočniteľnosti/pilotná implementácia pre mobilné aplikácie RIS

Čiastková činnosť 2.5:    Podpora zásahov pri nehodách a služby manažmentu nehôd

Čiastková činnosť 3.1:    Definícia kvality služieb pre RIS

Čiastková činnosť 3.2:    Pilotná implementácia kvality informačných služieb pre plavebné správy pre veliteľov lodí

Čiastková činnosť 3.3:    Pilotná implementácia kvality informačných služieb pre elektronické hlásenia lodí

Čiastková činnosť 3.4:    Pilotná implementácia kvality informačných služieb pre systém lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy

Čiastková činnosť 3.6:    Pilotná implementácia kvality informačných služieb pre RIS Index

Čiastková činnosť 3.7:    Pilotná implementácia kvality informačných služieb pre medzinárodnú výmenu údajov RIS

Čiastková činnosť 4.1:    Vytvorenie organizačného a legislatívneho rámca pre medzinárodnú výmenu údajov RIS

Čiastková činnosť 4.2:    Rozšírenie rozhraní pre logistických užívateľov v rámci výmeny údajov RIS

Čiastková činnosť 4.3:    Rozšírenie rozhraní pre vládnych užívateľov v rámci výmeny údajov RIS

Čiastková činnosť 4.4:    Rozšírenie prepojenia s európskymi službami

Čiastková činnosť 5.1:    Podpora štandardizácie kľúčových RIS technológií

Čiastková činnosť 5.2:    Zavedenie národných rámcov pre poskytovanie a prevádzkovanie RIS

Čiastková činnosť 5.3:    Koncept a vytvorenie fóra pre osoby/organizácie zainteresované v RIS

Čiastková činnosť 6.1:    Projektový manažment

Čiastková činnosť 6.2:    Šírenie informácií a poznatkov

Čiastková činnosť 6.3:    Kontakt s relevantnými projektmi a iniciatívami

 

V prípadoch čiastkových činností 2.4, 2.5, 3.2, 3.3 a 4.4 Slovenská Republika reprezentovaná zástupcami spoločnosti KIOS, s.r.o. vystupuje v projekte ako líder čiastkových činností.

Web stránka projektu:

www.iris-europe.net

IRIS Europe 3 - projektová brožúra


Úvod / Projekty pre Eúropske spoločenstvo / IRIS Europe 3
top