IRIS Europe

Akronym projektu:
IRIS Europe

Názov projektu:
Implementation of River Information Services in Europe (Implementácia riečnych informačných služieb v Európe)

Trvanie projektu:
Január 2006 – December 2008

Program:
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z rozpočtu programu TEN-T. Príjemcami projektu sú ministerstvá dopravy šiestich európskych krajín. Za Slovensko je to Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Realizátorom projektu na Slovensku je Združenie IRIS pozostávajúce z Výskumného ústavu dopravného (VUD, a.s.) a firmy KIOS s.r.o.

Cieľ projektu:
Medzi ciele projektu IRIS Europe patrí:

  • Pilotná implementácia „Smernice RIS“ v participujúcich európskych krajinách (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko).
  • Definovanie doplnkových služieb, obzvlášť s dôrazom na cezhraničné procesy a služby pre životné prostredie
  • Harmonizácia a štandardizácia technológií, aplikácií a služieb RIS nad úroveň minimálnych požiadaviek Smernice RIS, a to podporou relevantných expertných skupín
  • Cezhraničná spolupráca národných správ zodpovedných za vnútrozemskú plavbu sústredením sa na cezhraničné služby vrátane procedúr pre medzinárodnú výmenu relevantných dát
  • Odstraňovať nedostatky v infraštruktúre RIS na „hornom Dunaji“, špeciálne na Slovensku vytvorením národných ako aj medzinárodných segmentov infraštruktúry, definovaním a implementáciou relevantných rozhraní.


Popis projektu:
IRIS Europe projekt je implementačnou a harmonizačnou štúdiou pre nasadenie Smernice Európskej Únie o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na európskych vnútrozemských vodných cestách (2005/44/EC).
Štúdia prispieva k stimulácii harmonizovaných investícii do infraštruktúry pre riečne informačné služby v súlade so Smernicou EU s cieľom zvýšiť bezpečnosť, efektívnosť a priateľskosť k životnému prostrediu na európskych vodných tokoch.
Projekt definuje cezhraničné informačné služby, súvisiacu výmenu údajov a procedúry takejto výmeny. Novovytvorené služby RIS ako výmena plavebných a dopravných informácií, výmena údajov o trupe lodí (o plavidlách) a služba predchádzania nehodám a znižovania vplyvu kalamít boli overené v rámci pilotných, navzájom poprepájaných, inštalácií.

Úlohy firmy KIOS:
Firma KIOS sa podieľala na práci pri pilotnej implementácii vo viacerých čiastkových úlohách a na medzinárodnej úrovni pri špecifikácii systémov a práci expertných skupín v súvislosti so štandardizáciou technických špecifikácií riečnych informačných služieb.

Firma KIOS sa podieľala na vytvorení:

  • Pilotnej komunikačnej infraštruktúry pre systém riečnych informačných služieb na Slovensku (SlovRIS) [viac]
  • Pilotnej pobrežnej infraštruktúry pre systém lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy ako súčasť pilotnej inštalácie infraštruktúry pre riadenie plavby [viac]
  • Pilotného systému služieb elektronických hlásení pozostávajúci z infraštruktúry pre elektronické hlásenia (v súlade s Technickými špecifikáciami pre elektronické hlásenia publikovanými EU A Rýnskou Komisiou) a výmeny údajov medzi jednotlivými krajinami [viac]
  • Pilotného systému manažmentu údajov o plavidlách (register veľkých plavidiel) a výmenu špecifického súboru údajov o plavidlách medzi jednotlivými krajinami. [viac]
  • Pilotnej implementácie služby znižovania vplyvov nehôd a kalamít.


Web:

www.iris-europe.sk, www.iris-europe.net


Úvod / Projekty pre Eúropske spoločenstvo / IRIS Europe
top