RISING

Akronym projektu:
RISING

Názov projektu:
Riečne informačné služby ako nástroj zdokonalenia integrácie vnútrozemskej vodnej dopravy do intermodálnych reťazcov.

Trvanie projektu:
Február 2009 – Január 2012 (36 mesiacov)

Program:
Siedmy rámcový program EÚ

Cieľ projektu:
Celkovým cieľom projektu RISING je rozpoznať a integrovať informácie a služby, ktorými môžu riečne informačné služby efektívne podporovať dopravné a logistické operácie so začlenením vnútrozemskej vodnej dopravy.

Popis projektu:
Potenciál riečnych informačných služieb v súvislosti so začlenením vnútrozemskej vodnej dopravy do intermodálnych dopravných reťazcov nie je v súčasnosti plne využívaný.

Prepojenie informačných systémov prevádzkovateľov jednotlivých druhov dopravy a logistických operátorov so systémom riečnych informačných služieb, rozšíreným o dodatočné SW moduly umožňujúce vzájomnú výmenu informácií nevyhnutných pre kompletné plánovanie dopravného reťazca so začlenením vnútrozemskej vodnej dopravy, predstavuje základnú myšlienku tohto projektu.

Úlohy firmy KIOS:

 • WP 1 – Súčasný stav/analýza požiadaviek
  Prispievanie znalosťami z implementácie RIS k poskytnutiu obrazu o súčasnom stave v tejto oblasti na Slovensku
 • WP 2 – Vývoj integrovaných riešení
  Vypracovanie systémovej špecifikácie pre jednotlivé komponenty Event manažmentu.
  Implementácia SW modulov a ich integrácia do existujúcich informačných systémov.
  Testovanie SW modulov, dokumentácia testovania a príprava modulov na predvedenie
 • WP 4 – Vývoj v oblasti RIS-TLS
  Analýza požiadaviek na systém, príprava technického konceptu
  Príprava organizačného a operačného konceptu, návrh architektúry systému, špecifikácia užívateľských práv, definovanie užívateľských rozhraní.
  Implementácia a konfigurácia RIS&TLS služieb, vytvorenie funkčného prototypu.
  Tvorba testovacích scenárov, príprava testovacích protokolov, dokumentácia testovania.
 • WP 5 – Demonštrácia (predvedenie)
  Demonštrácia výsledkov dosiahnutých vo WP 2, 4 zavedením prototypov do dennej prevádzky
 • WP 6 – Vyhodnotenie a overenie
  Prispievanie k vyhodnoteniu dopravných a logistických subjektov vybraných na demonštráciu výsledkov projektu
 • WP 7 – Rozšírenie poznatkov
  Prezentovanie náplne a cieľov projektu, spolupráca s ostatnými partnermi v projekte


Web:

www.rising.eu


top