Detail projektu

IRIS Europe. Register plavidiel

Trvanie projektu: Január 2006 – December 2008 Klient: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako príjemca
V rámci projektu IRIS Europe bola navrhnutá a vyvinutá pilotná infraštruktúra pre certifikačné údaje o plavidlách vnútrozemskej plavby v súlade s národnými požiadavkami certifikačného orgánu (Štátna plavebná správa) a v súlade so Smernicou 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby. Pilotná infraštruktúra pozostáva z:
 • Národný register veľkých plavidiel
  Národný register veľkých plavidiel predstavuje systém používaný na národnou technickou certifikačnou autoritou pre vytváranie, zobrazovanie a úpravy údajov o plavidla vnútrozemskej vodnej dopravy (s výnimkou malých plavidiel). Technická certifikačná autorita (Štátna plavebná správa) je zodpovedná za osvedčovanie vnútrozemských plavidiel v krajine, a preto je hlavným užívateľom tohto systému.
 • Register minimálneho setu údajov o plavidle pre potreby RIS (vrátane malých plavidiel zúčastňujúcich sa na RIS)
  Táto funkcia umožňuje národnému poskytovateľovi RIS zadávanie údajov o plavidle (minimálny set), a to aj pre plavidlá, ktoré nespadajú pod Smernicu 2006/87/EC, ale ktoré sa zúčastňujú na RIS (napr. majú AIS transpondér, a teda aj unikátne európske číslo ENI).
 • Rozhranie k RIS Data Gateway – „bráne“ pre (medzi)národnú výmenu RIS údajov
  Dopravné informácie o plavidlách vybavených AIS transpondérmi sú k dispozícii v rámci národného kontrolného centra RIS. Systém pre elektronické hlásenia z lodí poskytuje údaje o náklade a plavbe. Minimálny set certifikačných údajov o plavidle je vydávaný technickým certifikačným orgánom (Štátna plavebná správa), ktorý je zodpovedný za vydávanie technických osvedčení pre plavidlá na Slovensku.
  Toto rozhranie slúži na výmenu dopravných informácie, informácií o náklade a plavbe, alebo certifikačných údajov o plavidlách (hull data) s RIS centrami vybudovanými v iných krajinách ako aj poskytovanie týchto údajov rôznym aktérom vo vodnej doprave. Výmena údajov RIS je súčasťou riečnych informačných služieb poskytovaných pre sektor vnútrozemskej vodnej dopravy a iných zainteresovaných strán.

Úlohy firmy KIOS:

Firma KIOS s.r.o. vypracovala analýzu požiadaviek, navrhla architektúru a vyvinula systém a v rámci projektu IRIS Europe ho nasadila ho do pilotnej prevádzky s cieľom testovania medzinárodnej výmeny údajov s ostatnými krajinami. Zároveň sa podieľala na harmonizačných aktivitách v oblasti cezhraničnej výmeny certifikačných údajov o plavidlách.

Web:
www.iris-europe.sk, www.iris-europe.net

Úvod / Služby / Softvérové riešenia / Detail projektu
top